Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Urząd Gminy w Zagrodnie informuję, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu przymrozków wiosennych. Wnioski należy składać do 20.05.2024 r. do godz. 15.30.
Formularz Wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym do pobrania ze strony Urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 22 w godz. pracy Urzędu.

2024-05-09 12:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin - część A

2024-03-06 14:25

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Zagrodnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że przeprowadzone badania jakości wody pobranej w dniu 14.02.2024 r. z wodociągu sieciowego w Zagrodnie zaopatrującego w wodę mieszkańców Zagrodna oraz Uniejowic od numeru 41-165 (sprawozdanie nr 0058/S/23 z dnia 20.02.2024 r.) wykazały zawyżoną zawartość mętności w wodzie – 1,2 ± 0,3 NTU (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU) oraz zawyżoną zawartość manganu - 96 µg/l ±15 (wartość parametryczna 50 µg/l), w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wartość mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 5,0 NTU.

Zawyżona zawartość mętności i manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dodatkowo komunikat został zamieszczony na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Złotoryi, pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-zlotoryja w zakładce „aktualności”.

2024-02-23 15:20

Informacja o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

2024-02-14 13:32

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w 2024 roku

2024-02-02 14:46