Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin - część A

2024-03-06 14:25

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Zagrodnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że przeprowadzone badania jakości wody pobranej w dniu 14.02.2024 r. z wodociągu sieciowego w Zagrodnie zaopatrującego w wodę mieszkańców Zagrodna oraz Uniejowic od numeru 41-165 (sprawozdanie nr 0058/S/23 z dnia 20.02.2024 r.) wykazały zawyżoną zawartość mętności w wodzie – 1,2 ± 0,3 NTU (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU) oraz zawyżoną zawartość manganu - 96 µg/l ±15 (wartość parametryczna 50 µg/l), w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wartość mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 5,0 NTU.

Zawyżona zawartość mętności i manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dodatkowo komunikat został zamieszczony na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Złotoryi, pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-zlotoryja w zakładce „aktualności”.

2024-02-23 15:20

Informacja o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

2024-02-14 13:32

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w 2024 roku

2024-02-02 14:46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zagrodno, 31 stycznia 2024 r.
IR. 6220.1.2024.MI


Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Działając w oparciu o art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 r. poz.775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 2, 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094, ze zm.).
zawiadamiam,

że na wniosek Pana Jana Mizerskiego, pełnomocnika Spółki Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Prostej 51, 00-838 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Łukaszów o łącznej mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w obrębie Łukaszów, gmina Zagrodno”.

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej do 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zlokalizowana jest
w północno-wschodniej części obrębu Łukaszów na działkach 144/32, 144/40, 144/41, 144/50, 144/51, 144/53, 144/54, 144/55, 144/56, 144/57, 144/58, 144/59, 144/60, 144/61, 144/62, 144/30, 144/52, 144/66, 144/67.

Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane. Podstawą kwalifikacji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust.1 pkt. 54 lit. b (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1724).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2, art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1724.) wystąpiono do następujących organów:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
 Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu,
 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – ustalenie zakresu raportu
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień i stosownych opinii, jednakże zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

POUCZENIE

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag
i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 23, w godz. 7³°-15³°.

Zgodnie z art. 49 k.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Z up. Wójta
Jarosław Słonina
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Gminy

Sprawę prowadzi Mateusz Iwiński- insp. ds. gospodarowania nieruchomości
Tel. 76 8773 396 wew.107

2024-02-02 08:58