Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-11-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-18.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Tur, ugzagrodno@zagrodno.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 877 33 96 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zagrodno

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w na ścianie widocznej po wejściu i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie na pierwszym piętrze

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 20% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Do łazienki prowadzą schody.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Odpowiadający: Karolina Bardowska / Data wytworzenia: 2023-11-18

Udostępniający: Karolina Bardowska / Data udostępnienia: 2023-11-18 15:00:57

Aktualizujący: Karolina Bardowska / Data aktualizacji: 2023-11-18 15:16:18

Wyświetleń: 1387

Aby uzyskać archiwalną wersję strony należy skontaktować się z redakcją
Tytuł Wersja Data Aktualizował
Deklaracja dostępności 1 2023-11-18 15:16:18 Karolina Bardowska